Reklamačný poriadok internetového obchodu STEBERG SHOP

 
 
Úvod > Reklamačný poriadok > Reklamačný poriadok internetového obchodu STEBERG SHOP
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu STEBERG SHOP

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia.


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode STEBERG SHOP je STEBERG s.r.o. / konateľ Mgr.Štefan Bergendi, Hlavná č.292, Topoľnica,  925 92.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií.


1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo  elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa)
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.
 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 1.6.2016 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Conditions governing complaint among operators / seller and the customer / buyer (hereinafter referred to as "RP")

Introductory provisions.


1. Operators (sellers) in the online shop STEBERG SHOP is STEBERG Ltd. / Managing director Mgr.Štefan Bergendi, No 292 Main, Topoľnica, 925 92nd

2. the Customer (buyer) in the Online store any natural or legal person who sends an electronic form to order goods (product / s or service / vices).

3. The Complaints Procedure governs the legal relations between the operator and the customer, in dealing with complaints concerning the accuracy and quality of the goods and services offered by operators.

4. A claim for the purposes of this Complaints Procedure Rules shall mean the purchaser exercised the right from liability for defects of the goods or services provided to the client, which requires corrective action, or replacement for defective performance, respectively. non-performance of the Contract.


Procedures for handling complaints.


1. Under the RP, an authorized person can claim in person, in writing or by e-mail.

2. From the claim must clearly state, in particular:
• Who lodged the complaint (name, permanent address)
• subject of the complaint, or what the customer asks
• to whom the complaint is addressed,
• the date of filing the complaint,
• the signature of the client or authorized person with power of attorney.

3. In the case of filing a complaint by e-mail, fax or in writing to the legal representative of the Customer must be attached to the complaint power of attorney to represent the client in the matter of the complaint.

4. If the complaint does not comply with paragraph 2 of this article will be considered ineligible.

5. The deadline for settlement of the claim is more than 30 days from the date of the claim. The client issues a client of a complaint to a written document.

6. Filing a complaint is the day of the claim by the Customer. The date of the claim shall be considered:
• for postal consignments - the day of delivery of the complaint to the customer's mail room)
• When delivering - the date the copy of the complaint, confirming customer service
• for mail delivery - the day of receipt of an electronic mail message to the e-mail address of the customer.

7. Other legal relations between the operator and the customer expressly modified by this Complaint Rules shall be governed by the relevant provisions of the contract concluded between the provider and the client, the relevant provisions of generally binding legal regulations in force in the Slovak Republic, in that order.

8. Customer is entitled to the Complaints procedure due to changes in legislation and the business environment at any time amend or supplement. The client determines publishing on its website the actual wording of the Complaints Procedure.


This RF comes into force from 06.01.2016 and fully replaces the previous DP. Operator reserves the right to change the RP without notice.