Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

 
 
Úvod > Obchodné podmienky > Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "VOP")

 

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode STEBERG SHOP je STEBERG s.r.o. / konateľ Mgr.Štefan Bergendi, Hlavná č.292, Topoľnica,  925 92.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (prevádzkovateľ teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovaváteľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa .

6. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

8. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru.

9. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručná bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

10. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevázdkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa. Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

11. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

13. V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraniči, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doruční objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepoče na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

14. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.

16. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

17. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

18. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

19. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

20. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

21. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

22. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 01.06.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

laying down the terms and conditions between the provider / seller and the customer / buyer (the "Terms")

1. Operators (sellers) in the online shop STEBERG SHOP is STEBERG Ltd. / Managing director Mgr.Štefan Bergendi, No 292 Main, Topoľnica, 925 92nd

2. the Customer (buyer) in the Online store any natural or legal person who sends an electronic form to order goods (product / s or service / vices).

3. When ordering as an individual - non-entrepreneur, please state your name, address where the goods should be delivered, phone number and e-mail. If you purchase as a legal entity (the company or business) in order also mention your business name, identification number, Tax ID / VAT number and billing address if different from delivery address.

4. The acceptance of the order goods by the operator and therefore the purchase contract shall be made upon confirmation of this message and fully completed orders electronically (e-mail) by the operator, and the operator reserves the right to adjust the prices of goods ordered (ie operator guarantee the price of goods, which is listed on the website of the operator at the time of the order, since this depends on the change of supply prices of the goods). After sending the order to the e-mail will be sent confirmation of the order and later, additional information about the status of your order (eg. The order has been processed, the goods have been dispatched, the goods are out of stock, etc.). The order authorized customer can check directly in the online mode for website online store after login.

5. The place of fulfillment of the purchase agreement means the head office (residence) or place of business of the Customer in the electronic form with the order. The goods will be supplied by the operator using the services of third parties (contract carrier, courier service) or operator shall deliver the goods by their own means or by agreement with the customer the goods will be ready for delivery by the operator. Delivery of goods is done by transferring it to the principal or handing over the goods for carriage contract carrier. Title to the goods passes to the customer the delivery of goods under the swap subject to payment of the purchase amount in the order in full. By the time the transfer of ownership from the operator to the customer, the customer shall have all the duties and affairs custodian is obliged products and services at their own expense safely keep and label them so that they are at all times identifiable as merchandise controller.

6. The operator delivers the goods to the Customer as soon as possible after receipt of the electronic order form with the delivery times listed on the website of the operator. The Customer acknowledges that delivery dates mentioned (delivery time) are indicative only. The customer agrees to extend the delivery period if it ordered production of goods or other circumstances require. If the operator is unable to deliver to the Customer all goods ordered at the agreed time, it shall notify this situation as soon as possible and notify his customer expected delivery of ordered goods or he suggests delivery of replacement goods. If the customer orders goods or non-standard size products heavier than 30 kg, the operator agreed payment and delivery terms with the client individually.

7. If the goods are delivered contract carrier, gives the operator the right to provide customer contract carrier the necessary personal data for the purpose of delivery of goods (name / business name, address, telephone).

8. When receiving the goods the customer will receive a receipt of goods, which is also proof of payment of the goods in case of payment on delivery. Proof of takeover of the goods is also the order of the goods in writing. The tax document quantifying the purchase price and VAT will get the customer by e-mail no later than 14 calendar days from receipt of goods.

9. If the customer does not pay and does not take the merchandise out of the situation with damage to the goods delivery (mail is returned as nedoručná without fault of the operator, eg. If the addressee contract carrier found, notifies about delivery, customer shipment inadvertently or deliberately not taken and so on. ) an operator may claim compensation for damage caused by breach of obligations covered by contractual penalties. The contractual penalty is determined in this case, the minimum amount paid postage and a maximum of 50% of the total price of the order. Customer, which is assumed by the order will be sent an e-mail message requesting information about what to do next with his order. To respond to this challenge, the Client 7 days term from the date of dispatch of the notice. If the client requests a resend thus return shipping operator Douce on the total price of the lot a second handling fee and postage according to the current price list. Resend thus return shipping is only possible on payment in advance. If the customer to call the operator does not respond within the set deadline, the order will be canceled by the operator.

10. Client as a private person (non-entrepreneur) is in accordance with the law to withdraw from the contract within 7 working days of receipt of goods. In this case, the client contacts the prevázdkovateľa and submit a written statement (not electronic communication) of withdrawal stating the order number, purchase date and account number or exact address for financial settlement. Purchased items in original condition as on receipt (including documentation, accessories, and so on.) The client sends to its own costs, together with the original proof of purchase back to the address of the operator (rather than by cash on delivery). The right of withdrawal does not sponsor, if the goods were purchased and taken personally by the operator. Prevázdkovateľ Customer undertakes to return the price paid for the goods within 15 calendar days of receipt of returned goods in the same way as was used to pay for goods unless the customer requests otherwise. If returned goods damaged, used, worn or incomplete, the operator can return to the Customer the purchase price reduced by the amount of damage or wear and tear of the goods in the amount min. 1% of the total price (in accordance with the relevant provisions of § 457 of the Civil Code).

11. The customer can withdraw from a sales contract whereby a service is provided when the service began to meet with the client's consent before the deadline for withdrawal from the contract, also can not avoid the sale of goods made to the specific requirements of the customer, especially when goods are intended for single use customer, in respect of goods which by their properties can not be returned (eg. health reasons) or for goods, perishable.

12. reserve the right to change prices. Price is valid so, what is referred to in an e-mail acknowledging receipt of the order. The prize is not consulting, transportation or any other expenses, unless specified in the product description. The price of goods is determined by the current price list. Discounted (Action) Product prices are clearly marked with symbols (eg. "Action" or "sale"). Availability for prices lasts until stocks are exhausted or during the period referred to in the preferential price.

13. If the customer is currently located or living abroad, the operator agreed payment and delivery terms with the client individually. When delivery of the order to the Czech Republic the customer pays the price of goods and services in courier overheard to CZK at the current exchange rate of the National Bank of Slovakia (www.nbs.sk).

14. Warranty terms are governed by the complaint procedure.

15. Operator is not responsible for late delivery of goods caused by the postman (mail, courier) or giving the wrong address customer. Customer is obliged to thoroughly inspect the goods with its delivery from the postman and his signature confirm receipt of goods on the proof of receipt of goods. Unless the shipment is visibly damaged or destroyed, the buyer shall, without the lot immediately contact the operator. Complaint for any non-delivery due to the postman or damage to goods caused by the shipper must be followed in such cases directly to the postman. Complaints of mechanical damage caused by goods transport, taking over the customer free of defects confirmed officers, operators will not be considered eligible and the fulfillment of such a complaint is not objednávateľovu provided.

16. All received electronic orders of goods are considered proposal for this contract and are not considered binding. The customer has the right to cancel the order without giving any reason at any time before delivery of goods through e-mail or by phone. The operator has the right to cancel the order in case of non-delivery due to force majeure, due to the end of its production, due to its sold out or because of the impossibility of delivery in the price, which is included in the online store, in all these cases, the operator shall inform the customer. The operator shall provide an opportunity for the delivery of replacement goods. The customer has the right to refuse to allow the delivery of replacement goods or cancel the orders for goods. In the case of payment of the purchase price or its part will be in the order is canceled funds returned to the customer within 15 calendar days in the same manner as was used to pay for goods unless the customer requests otherwise.

17. The customer declares that he agrees to sec. § 7 ods. 1 of Act no. 428/2002 Z.z. Personal Data Protection, as amended, the operator and keep the processed personal data, in particular those set forth above, and / or which are necessary for the activities of the operator and process them in all of their information systems. The Customer grants the operators of this consent for an indefinite period. Consent to the processing of personal data the customer may withdraw at any time in writing (e-mail, registered mail) or by telephone, on the basis of which the operator of the personal data deleted from its database. Update personal information registered customer can be performed directly in the online mode for website online store after login.

18. Client after submitting your order, or registration can receive messages on offers of goods, catering, and the seller. Buyer may at any time withdraw the transmission through the line, which is located in the e-mail that will be delivered to him.

19. On trade relations (as well as other legal relationships that can arise from it) natural persons not acting in the conclusion of commercial contracts according to these GTC as part of its business, apply in addition to the general provisions of the Civil Code and specific legislation, particularly law no. 108/2000 on Consumer Protection in Doorstep and Distance Selling Act no. 250/2007 on the protection of consumers.

20. The customer and the operator have agreed to fully accept electronic forms of communication, especially through electronic mail and Internet network as valid and binding on both parties. The electronic form of communication is not acceptable in case of withdrawal from the contract.

21. The Client sending orders asserts that these GTC read and fully agrees with them. Notwithstanding any other provisions of these Terms and Conditions, the operator shall not be liable to the Client for lost profits, loss of opportunity or any other indirect or consequential losses due to negligence, breach of contract of sale or otherwise incurred. If the satisfaction of the competent authority of the Slovak Republic of certain provisions of these GTC be invalid or unenforceable, in whole or in part, the validity and enforceability of the remaining provisions of the GTC and the other relevant provisions of the GTC shall not be affected thereby.

22. GTC apply as stated on the website of the operator on the day of sending an electronic form with the order except if between the two parties expressly agreed otherwise.

Operator reserves the right to change these Terms & Conditions. Written notification obligation is fulfilled GTC changes location on the website of the trade.

These Terms are valid from 06.01.2016 and fully replaces the previous VOP. Operator reserves the right to change the Terms & Conditions without prior notice.